Pełne wyjaśnienie elementów formowania się państwa

elementy formowania się państwa

Elementy formowania się państwa można podzielić na 2, a mianowicie elementy konstytutywne i elementy deklaratywne. Element konstytutywny w postaci terytorium, ludzi… i nie tylko w tym artykule.

Państwo jest organizacją w regionie, która ma najwyższą władzę prawną i jest przestrzegana przez ludzi.

Państwo można również interpretować jako organizację, która ma szerokie uprawnienia do regulowania spraw dotyczących społeczności i ma obowiązek prosperować, chronić i kształcić życie narodu.

Kraj nie tylko istnieje, ale są pewne warunki, które muszą być spełnione, aby zasługiwać na bycie państwem rzeczywistym. Warunki te nazywane są elementami formowania się państwa.

Kwestie dotyczące elementów tworzących państwo

Przed rozpoznaniem elementów formowania się państwa należy wiedzieć kilka rzeczy, które wpływają na kształtowanie się państwa, w tym:

 1. Pragnienie osiągnięcia jedności narodowej, która obejmuje jednolitość społeczną, gospodarczą, polityczną, religijną, kulturową, komunikacyjną i solidarnościową.
 2. Pragnienie uzyskania niepodległości narodowej wolnej od dominacji i ingerencji obcych narodów.
 3. Pragnienie niezależności, doskonałości, indywidualności, autentyczności lub odrębności.
 4. Pragnienie wyróżnienia się wśród narodów w pogoni za honorem, wpływami i prestiżem .

Elementy formacji państwa według Konwencji z Montevidio z 1933 r

O elementach tworzenia państwa można powiedzieć, że są najmniejszą częścią, jaką należy posiadać przy tworzeniu państwa.

Elementy te zawiera Konwencja z Montevidio z 1933 r., Będąca wynikiem konferencji państw amerykańskich w Montevidio (stolicy Urugwaju).

Konwencja zawiera artykuły regulujące tworzenie państwa. Artykuł 1 Konwencji z Montevideo stanowi również, że państwa są częścią świata międzynarodowego, który musi spełniać następujące warunki:

 1. Stały mieszkaniec
 2. Określone terytorium
 3. Rząd
 4. Umiejętność nawiązywania relacji z innymi krajami.

Elementy formowania się państwa

Generalnie elementy formowania się państwa można podzielić na 2, a mianowicie elementy konstytutywne i elementy deklaratywne.

Przeczytaj także: Liczby pierwsze, pełna definicja z 3 przykładami i ćwiczeniami problemowymi

1. Elementy konstytutywne

Element konstytutywny jest najważniejszym elementem lub obowiązkowym wymogiem, jaki musi spełnić „państwo kandydujące”, aby stać się państwem.

Jeśli jeden z głównych elementów nie jest spełniony, państwa kandydującego nie można nazwać stanem rzeczywistym. Elementy składowe składają się z 3 elementów, a mianowicie:

 • Terytorium

Pierwszym głównym elementem jest „państwo kandydujące”, które musi posiadać terytorium lub obszar władzy. Terytorium to wszystkie miejsca na lądzie, morzu lub w powietrzu, w tym eksterytorialność z określonymi granicami.

Granice terytorium zapewniają jasność co do terytorium władzy z jednego kraju do drugiego. Granice kraju można określić na podstawie:

 1. Granice naturalne, czyli granice w postaci jezior, gór, rzek, cieśnin, mórz.
 2. Sztuczne granice, mianowicie granice w postaci murów / ogrodzeń lub dróg. Przykładem sztucznej granicy jest chiński mur.
 3. Granice astronomiczne. W przeciwieństwie do granic naturalnych i sztucznych, te granice astronomiczne mają postać szerokości i długości geograficznej.

Przykładowe granice astronomiczne krajów świata to 6 stopni szerokości geograficznej północnej - 11 stopni szerokości południowej i 95 stopni - 141 stopni długości geograficznej wschodniej.

 • Granice traktatowe , czyli granice terytorialne w postaci konwencji lub traktatów, na przykład konwencji międzynarodowego prawa morskiego.
 • Ludzie / Mieszkańcy

Po terytorium kolejnym obowiązkowym elementem jest obecność mieszkańców kraju. Danymi mieszkańcami mogą być obywatele, mieszkańcy, obywatele lub osoby niebędące obywatelami.

Dla powstania kraju bardzo ważne jest istnienie 4 typów mieszkańców kraju, a każdy z nich ma inne znaczenie.

W kontekście elementów formowania się państwa ludzie definiowani są jako grupa ludzi, których łączy poczucie równości, którzy wspólnie zamieszkują / zamieszkują określony obszar. Ponadto ludzie są podzieleni na rezydentów i nierezydentów, a także obywateli i nie-obywateli.

Mieszkańcy to wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania i zamieszkują na terytorium kraju. Tymczasem osoby, które nie mieszkają (mieszkają tylko czasowo) na terytorium kraju, nazywane są nierezydentami. Przykładami nierezydentów są zagraniczni turyści i goście państwowi.

Przeczytaj także: Karta rodzinna: sposoby i warunki zrobienia jedności

Ponadto ludność składa się z obywateli i osób niebędących obywatelami. Obywatele to mieszkańcy, którzy są prawnie związani z danym krajem. Obywatele to tubylcy i obywatele obcego pochodzenia.

Z drugiej strony osoba niebędąca obywatelem to osoba, która nie ma prawnych powiązań z krajem i jest również nazywana cudzoziemcem (WNA).

 • Suwerenny rząd

Głównym elementem po dostępności terytorium i ludności jest istnienie suwerennego rządu. Przez suwerenny rząd rozumie się rząd, który ma najwyższą władzę w zakresie zapewniania, obrony, regulowania i usprawniania pełnego wdrażania rządów państwa.

Definicję rządu można podzielić na 2 rodzaje, a mianowicie:

 1. Szeroko rozumiana definicja rządu oznacza, że ​​na rząd składają się wszystkie instytucje i uprawnienia państwa, a mianowicie władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
 2. Rząd w wąskim sensie, co oznacza, że ​​rząd składa się tylko z władzy wykonawczej na szczeblu centralnym lub regionalnym.

2. Elementy deklaratywne

Element deklaratywny jest elementem dodatkowym, ponieważ kraj może nie potrzebować elementu deklaratywnego, jeśli spełnione są elementy konstytutywne.

Jednak ten deklaratywny element jest nadal ważny, ponieważ świadczy o uznaniu innych krajów. Uznanie kraju przez inny kraj umożliwia nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Element deklaratywny składa się z 2 rodzajów rozpoznawania, a mianowicie:

 • Faktyczne uznanie

  To uznanie oznacza; powstanie państwa jest uznawane na podstawie faktu, że państwo spełniło wymagania.

 • Rozpoznawanie de iure

  To uznanie oznacza; utworzenie kraju jest uznawane przez prawo międzynarodowe.