Podstawy prawa MPR oraz obowiązki i organy

podstawa prawna MPR

Podstawy prawne MPR czyli Ludowego Zgromadzenia Konsultacyjnego zawarte są w tekście Konstytucji z 1945 r. MPR jest wysoką instytucją państwową sektora legislacyjnego w światowym systemie konstytucyjnym.

MPR odgrywa ważną rolę w zmianie i uchwaleniu Konstytucji z 1945 r., A także innych obowiązków MPR, które zostały uregulowane w przepisach ustawowych.

Podstawa prawna MPR została utworzona w Konstytucji z 1945 r., A konkretnie w art. 2 i 3. W miarę jej rozwoju funkcje i obowiązki MPR są również regulowane na podstawie przepisów prawnych i ulegały zmianom po nowelizacji.

Przed okresem reform MPR była najwyższą instytucją państwową, ale wkrótce nastąpiła zmiana regulacji.

MPR odbywa sesję co najmniej raz na 5 lat w stolicy kraju, na której systematycznie podejmuje się decyzje, w których priorytetowo traktuje się obrady w celu osiągnięcia jednomyślnego wyniku, jeśli nie został osiągnięty, to głosowanie następuje większością głosów.

Podstawa prawna MPR RI zgodnie z konstytucją z 1945 roku

Podstawę prawną MPR opartą na artykułach 2 i 3 poprawek do Konstytucji z 1945 roku po nowelizacjach stanowi:

Art. 2 ust.:

  1. Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne składa się z członków Rady Reprezentantów Ludowych i członków Regionalnej Rady Reprezentantów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych i są dalej regulowani przez prawo.
  2. Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne zbiera się co najmniej raz na pięć lat w stolicy kraju.
  3. Wszystkie decyzje Ludowego Zgromadzenia Doradczego zapadają większością głosów.

Art. 3 ust .:

  1. Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne jest uprawnione do zmiany i uchwalenia Ustawy Zasadniczej.
  2. Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne inauguruje Prezydenta i / lub Wiceprezydenta.
  3. Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne może odwołać Prezydenta i / lub Wiceprezydenta tylko w trakcie ich kadencji zgodnie z Konstytucją.

Sądząc z podstawy prawnej MPR, MPR pozostaje wysoką instytucją państwową, ale MPR jest również odpowiednikiem instytucji wykonawczej i sądowniczej. Ta trójka ocenia i kontroluje się nawzajem.

Obowiązki i uprawnienia MPR

W celu wyjaśnienia obowiązków i uprawnień MPR (People's Consultative Assembly) na podstawie prawa, poniżej przedstawiono szczegółowy przegląd:

1. Zmień i dodaj Konstytucję

Głównym zadaniem MPR jest zmiana i uchwalenie konstytucji. MPR jest uprawniony do zmiany artykułów Konstytucji z 1945 r. Pod warunkiem, że proponowane zmiany w ustawie muszą zostać zgłoszone przez co najmniej jedną trzecią członków MPR.

Przeczytaj także: Wzór Pitagorasa, Twierdzenie Pitagorasa (+ 5 przykładów problemów, dowodów i rozwiązań)

Jeżeli propozycja zmiany artykułu zostanie przyjęta, odbędzie się posiedzenie plenarne, któremu będzie przewodniczył bezpośrednio przewodniczący MPR. 

Ta sesja plenarna MPR może zadecydować o poprawkach do artykułów Konstytucji z 1945 roku, jeśli przynajmniej wymagana jest zgoda ponad 50% liczby członków.

2. Inauguruje prezydenta i wiceprezydenta zgodnie z wynikami wyborów

MPR jest uprawniona do inauguracji prezydenta i wiceprezydenta na podstawie wyników wyborów parlamentarnych. Inauguracja odbyła się podczas sesji plenarnej MPR.

Inauguracja Prezydenta i Wiceprezydenta następuje na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonych wyborów, następnie wybrana Prezydenta i Wiceprezesa zostaną zainaugurowane przez Przewodniczącego MPR.

Przed okresem reform MPR miał prawo bezpośredniego wyboru prezydenta i wiceprezesa.

Jednak te przepisy uległy zmianie, gdzie wybory na prezydenta i wiceprezydenta muszą być przeprowadzone w drodze bezpośrednich wyborów przez ludność świata, a MPR ma jedynie prawo ich inauguracji.

3. Odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa w czasie trwania kadencji

Kolejnym zadaniem MPR jest odwołanie prezydenta i wiceprezydenta na podstawie rekomendacji KRLD, zgodnie z konstytucją z 1945 roku.

MPR jest zobowiązany do odbycia posiedzenia plenarnego MPR w celu rozstrzygnięcia wniosku KRL w sprawie odwołania Prezydenta i / lub Wiceprezesa z kadencji nie później niż 30 dni po przyjęciu propozycji przez MPR.

Jednym z wymogów, które muszą zostać spełnione, jest dołączenie do wniosku DRL orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w przypadku udowodnienia, że ​​Prezydent lub Wiceprezydent naruszyli prawo, takie jak: zdrada państwa, korupcja, łapówkarstwo i inne poważne przestępstwa. 

Decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez co najmniej dwie trzecie liczby członków MPR obecnych podczas przesłuchania.

4. Mianować wiceprezesa na Prezydenta w przypadku zakończenia kadencji przez Prezydenta

Kolejnym zadaniem MPR jest powołanie wiceprezesa na prezydenta, gdy prezydent opuści swoje stanowisko.

Dzieje się tak, gdy prezydent decyduje się odejść, zostaje odwołany lub prezydent nie może kontynuować swoich obowiązków, poza tym jednym z czynników może być również choroba, a nawet śmierć.

Przeczytaj także: Taniec: definicja, historia, charakterystyka, typy i przykłady

Jeśli tak się stanie, a mianowicie wakat na stanowisku prezydenta przed wygaśnięciem jego kadencji, MPR ma prawo zwołać posiedzenie plenarne MPR, aby mogło zainaugurować stanowisko wiceprezesa na prezydenta.

5. Powołanie nowego wiceprezesa w przypadku wakatu na stanowisku wiceprezesa

W przypadku zwolnienia się wiceprezesa MPR ma prawo mianować nowego wiceprezesa.

Może się to zdarzyć, jeśli wiceprezydent złoży rezygnację lub zostanie odwołany, a nawet nie będzie w stanie kontynuować swoich obowiązków jako wiceprezes.

MPR ma obowiązek zwołać posiedzenie plenarne, aby móc wybrać wiceprezesa spośród dwóch kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez prezydenta. Dzieje się tak tylko w przypadku wakatu na stanowisku wiceprezesa, na którym jego kadencja jeszcze się nie zakończyła.

6. Powołanie prezesa i wiceprezesa w przypadku wakatów

W przypadku wakatu zarówno na stanowisku prezydenta, jak i wiceprezydenta, MPR jest zobowiązany zwołać posiedzenie plenarne, na którym będzie mógł wybrać nowego prezydenta i wiceprezydenta spośród dwóch par kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta, zgłoszonych przez koalicję rządowych partii politycznych.

Przed wyborem i zaprzysiężeniem Prezydenta i Wiceprezydenta przez MPR, wykonywanie obowiązków prezydenckich sprawują ministrowie tacy jak:

Wspólny minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych lub minister obrony. Ponadto MPR powoła nowego prezesa i wiceprezesa w przypadku wakatu.

7. Posiadacze władzy ustawodawczej

MPR odgrywa również rolę jako posiadacz władzy ustawodawczej na świecie. Jest to określone w Konstytucji Republiki Świata z 1945 r. Rolą MPR jest tworzenie, opracowywanie i uchwalanie ustaw.

MPR jest również upoważniony do wyrażania głosu ludu, aby mógł formułować nowe prawa i przepisy, które mogą chronić potrzeby wszystkich ludzi na świecie w ogóle i w ogóle, tak aby stała się instytucją państwową posiadającą władzę ustawodawczą.

Taka była dyskusja dotycząca podstaw prawnych MPR oraz jej obowiązków i uprawnień. Może być użyteczne!